Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Công nghệ: HDXRF
 • D4294, ISO 8754, QCVN 01:2022
 • Phạm vi: 2,6 ppm – 10% wt
 • Đo mẫu: xăng, dầu,...
 • Công nghệ: MWDXRF
 • D7039, D2622, ISO 20884, QCVN 01:2022
 • Phạm vi: 0.4 ppm - 10% wt
 • Đo mẫu: xăng, xăng E5, dầu DO,...
 • Công nghệ: MWDXRF
 • D7039, ISO 20884, QCVN 01:2022
 • Phạm vi: 0,15 ppm - 3000 ppm
 • Đo mẫu: xăng, dầu,...
 • Công nghệ: MWDXRF
 • D7039, D2622, ISO 20884, QCVN 01:2022
 • Phạm vi: 0,7 ppm - 10%wt
 • Đo mẫu: xăng, dầu diesel, dầu thô,...
 • Công nghệ: MWDXRF
 • D7039, D2622, ISO 20884, QCVN 01:2022
 • Phạm vi: 0,4ppm - 10% wt
 • Đo mẫu: xăng, dầu diesel, dầu thô,...
 • Công nghệ: MWDXRF
 • D7039, D2622, ISO 20884, QCVN 01:2022
 • Phạm vi: 0.18 ppm-10 wt%
 • Đo mẫu: xăng, dầu diesel, dầu thô,...