Hiển thị kết quả duy nhất

  • 1 - 30 mPa.s (cP)
  • 5-7 phút 
  • 40 °C đến 200 °C
  • Tỉ lệ trượt: 500.000 s-1 - 3 triệu s-