Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • ASTM D5133, D7110, D2983
 • Làm mát: +30°C đến –70°C
 • Trọng lượng ~ 86 kg
 • Đo mẫu: xăng, dầu,...
 • D2983, D97, D2500, D5853
 • Hoàn toàn khép kín
 • Phạm vi nhiệt độ rộng
 • Đo nhớt nhiệt độ thấp
 • ASTM D4683, D6616
 • Thời gian kiểm tra mẫu: 5-7 phút
 • Tốc độ cắt: 50.000 đến> 7 triệu giây-1
 • Đo: dầu mới, dầu đã qua sử dụng,...
 • D3829, D4684, D6821, D6896
 • Ổn định và chính xác
 • Hoàn toàn khép kín
 • Đo: độ nhớt xăng, dầu,...