Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Làm mát bằng TMC
  • +90°C đến -40°C
  • Làm nóng
  • Màn hình cảm ứng
  • 1 - 30 mPa.s (cP)
  • 5-7 phút 
  • 40 °C đến 200 °C
  • Tỉ lệ trượt: 500.000 s-1 - 3 triệu s-