Máy phân tích lưu huỳnh và Clo Sindie +Cl ASTM D7536 QCVN 01:2022

⦁ Công nghệ MWDXRF
⦁ Phân tích lưu huỳnh và clo
⦁ Đo mẫu trực tiếp
⦁ 30-900 giây