THIẾT BỊ KIỂM TRA LƯU HUỲNH (S) VÀ CHLORINE (Cl) TRONG NHIÊN LIỆU

⦁ Công nghệ MWDXRF
⦁ Phân tích lưu huỳnh và clo
⦁ Đo mẫu trực tiếp
⦁ 30-900 giây